De Reformatie

Men kan stellen dat de meeste mensen in Nederland een bijbel hebben waar ze nooit in gelezen hebben. Meestal waren Pa en Ma gereformeerd kerkelijk en gingen de kids wel eens naar de kerk, maar eigenlijk was het omdat Opa en Oma zo gelovig waren dat Pa en Ma naar de kerk gingen... Tegenwoordig hebben mensen er gewoon niet veel meer mee. En samen met Pilatus zeggen ze `Ach, wat is waarheid?`

Daarbij is de kerk vaak ook wat lauw geworden. Knuffelclubjes van mensen die zeggen dat je lief voor elkaar moet zijn en dat het Koninkrijk van God in onze harten bestaat. Veel verschil tussen de ene en de andere andere godsdienst bestaat er niet. Ze willen gewoon allemaal liefde en vrede en de mens is eigenlijk gewoon best wel goed. En ja, als je hier geboren bent ben je christelijk en verderop een hindu of een moslim. Allemaal 1 pot nat!

Er was echter een tijd dat dat wel anders was. In de naam van God werd je verteld wat je geloven moest en als je dat niet deed kwam je minimaal levend en wel in de hel en in veel gevallen hielp een aan de paus bevriende macht wel een handje om dat te bespoedigen. Als Hindu kon je met een beetje pech na de dood een varken worden, of Shiva weet wat voor miserabele ellende je wachtte als je dit en dat niet zo en zo deed, en ook de moslim mocht wel op z'n tellen passen, want anders hield ook Allah je na de dood op een vreselijke manier in leven!

Voor wat de christenheid betrof geloofden de meeste mensen echt wat ze verteld werd en gehoorzaamden daadwerkelijk de Canonwet en Dogma van de roomse kerk. Een bijbel had je niet, en als je er al een had had je er niks aan, want dat ding was in het Latijn geschreven en er was geen volk op de wereld dat die taal sprak. Het was de geheimtaal van de kerkelijke geestelijkheid. Zij vertelde je wat goed en fout was en zo was het al eeuwenlang.

Toen kwam de Reformatie en dat was 400 jaar geleden en nu zijn we wel wijzer.

Maar wat was, nee, wat is de Reformatie?

Wie is er protestant? En waar protesteert zo iemand tegen? Waarschijnlijk nergens tegen, want Protestantisme is welhaast uitgestorven of uitgeroeid. Maar wat is Protestantisme eigenlijk?

Pro - (voor) en Testari (getuigenis geven).
Een ware Protestant is daarom een getuige voor de waarheid. Het zich eenvoudig verzetten tegen iets dat fout is, is geen Protestantisme. De ware Protestant brengt in de eerste plaats een positieve boodschap. Zijn houding zal die van zijn Meester zijn die zei `... Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden (John 12:47). Dat betekent niet dat kwaad niet ontmaskerd moet worden, maar dat kwaad door middel van de waarheid ontmaskerd moet worden... Pro-Testari.

Als je in de bijbel leest dat mensen het Evangelie in het jaar 50 zo geweldig vonden, dan denk je dat die mensen niet goed wijs waren, of dat de boodschap toen wel wat anders klonk dan dat geleuter van tegenwoordig. Toen had het Evangelie kracht, het veranderde je leven compleet. En de kerk was toen echt geen knuffelclubje! Wie geloofde in Christus was z'n leven niet zeker.

Een poos later was alles veranderd. In de 3e en 4e eeuw was de kerk verworden tot een zooitje machthebbers die zaten te bakkelijen over allerlei idioterie, en iedereen in het romeinse rijk was 'christen'.

Voor wat de kerk betreft, begon de ellende pas goed met ene meneer Augustinus. Hij was een hoge piet in de toen jonge kerk en schreef een boek dat hij ´De Stad Gods´noemde. In dit boek verkondigde hij een theologie die leerde dat de kerk het Koninkrijk Gods was. Christus regeerde al met Zijn heiligen. De Opstanding was er een van dode zielen tot geestelijk leven. De kerk moest daarbij het leiderschap en regering over de naties op zich nemen. In plaats van de verkondiging van het Evangelie begonnen kerkelijke leiders prestige en macht na te streven door politieke intrige. De boodschap van het komend Koninkrijk en de opstanding van de doden werd weggespiritualiseerd door deze theologie, en dit leidde tot de donkere middeleeuwen!
Toen deze machtspositie steeds groter werd, begonnen mensen zich ertegen te verzetten, waarbij de eersten die hun mond opentrokken de Waldensen waren. Deze ´Protestante´ groep is terug te voeren tot rond de 4e eeuw. De Waldensen werden genadeloos vervolgd, verbrand, gestenigd, doodgelagen, doorboord, etcetera door de kerk, het ´Koninkrijk van God´! Zij zagen de machtige kerk als Antichrist!

Ook Joachim voegde zijn stem bij die van de Waldensen. Door hem werden de boeken Daniel en Openbaring belangrijk voor de tegenstanders van de kerk. 2 Eeuwen na Joachim nam Wycliffe het stokje over, en hij en mannen als Huss en Jerome werden sterk beinvloed door de visie van Joachim. Ook deze stroming werd op een vreselijke manier door de kerk vervolgd en protesten werden niet meer gehoord tot aan de 16e eeuw, toen het profetische woord een verblindend licht over de wereld liet schijnen! Mannen als Luther, Knox, Calvijn, Baxter, Cranmer en honderden anderen leidden de kerk uit de duisternis naar het licht van Gods bijbelse waarheid! Zij waren het die de Reformatie op gang brachten. Het Evangelie had weer kracht, maar wie geloofde in Christus was z'n leven niet zeker.

De Reformatie stoelt op 2 ontdekkingen -

1 - Verlossing door geloof in Jezus Christus

2 - De ontdekking van de Antichrist

 Als gezegd, het boek Daniel werd belangrijk en kreeg veel aandacht. Allereerst wijst het direct naar de tijd van de komst van de Messias, en dit niet ´ongeveer´, maar met een absolute precisie. Al willen we hier de identificatie van Antichrist volgens de reformatie aantonen, gaan we toch kort in op deze profetie omdat deze waarheid voor gelovigen onomstotelijk vaststaat en daarom ook de interpretatie van de profetie aangaande antichrist geloofwaardig maakt en bewijst dat de 'jaar voor een dag'-principe voor de interpretatie van profetische 'tijden' juist is. De profetie van Daniel 9 vers 14 heeft een tijdsspanne van 2300 dagen. De reformanten waren eensgezind over de interpretatie van de profetische dag - een dag voor een jaar, een jaar voor een dag (Ezekiel 4 - 6, Numeri 14 - 34). De 70 weken van Daniel 9 waren voor hen de eerste 490 jaar van de 2300 jaren waarop de profetie betrekking had.

Daniel 9:24-27  Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden. 26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. 27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Vanaf welk moment moest deze tijd geteld worden? 25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden,...

Ezra 7:12-13 12 Artahsasta, de koning aller koningen, aan Ezra, den priester en schriftgeleerde in de wet van den God des hemels, vrede enzovoorts. 13 Door mij is bevolen, dat allen van het volk van Israël in mijn rijk, van de priesters en Levieten, die gewillig zijn om naar Jeruzalem te trekken, dat die met u trekken,..

Ezra 7:21 21 Ik, koning Artahsasta, heb dat bevolen om alle schatmeesters aan gene zijde der rivier, dat, wat Ezra, de priester en schriftgeleerde in de wet van den God des hemels, ook van u eisen zal, gij daaraan met zorg voldoet...

7 Weken, ofwel 49 jaren na de uitgang des woords zou de tempel herbouwd worden, en 62 weken, ofwel 434 jaren later zal Messias, de Vorst, komen. Artaxerses I, koning van Perzie, deed dit woord uitgaan in 457 v.C (geschiedkundig feit). Dit bevel van de koning Artaxerces gaf de Joden de politieke vrijheid tot de herbouw van Jeruzalem. 49 + 434 is 483 jaren na 457 v.C. brengt ons tot het jaar 27 A.D (waarbij er geen jaar 0 bestaat). En hier begint dan de 70ste week van de profetie, het jaar waarin Jezus ongeveer 30 was en Zijn werk begon.

Toen deze tijd, die Daniel geprofeteerd had, vervuld was zei Jezus -

Mark 1:15 ... De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft, het Evangelie.

Galatians 4:4 4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden,...

3 en een half jaar lang openbaart Jezus zich als de Zoon van God en in de lente van het jaar 31 A.D., in het midden van de 70ste week, wordt Hij het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt! Hij is het ultieme offer. Het Mosaische systeem, een afspiegeling van dat wat komen zou, heeft afgedaan - en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden... Mark 15:38 38 En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden.

SVV Hebrews 10:12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;  (andere vertalingen zeggen iets als ´Maar Deze, 1 slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende voor eeuwig, is gezeten aan de rechterhand Gods. Hier ligt de nadruk op het ene offer voor altijd)  KJV Hebrews 10:12 But this man, after he had offered one sacrifice for sins for ever, sat down on the right hand of God;

3 en een half jaar later, in 34 A.D. wordt Stephanus door de Joden gestenigd. De christenen vluchtten en ene Saulus vervolgde hen. Deze kreeg een visioen en Christus maakte hem Paulus, de apostel voor de heidenen. De Joden, die samen met de Israelieten Gods Boodschap aan de wereld verkondigden moesten hebben hun deel van de overeenkomst verzaakt. Wie in Christus is, die is Abrahams zaad! En in 34 A.D., 70 ´weken´ na ´de uitgang des woords´, heeft het oude verbond afgedaan!

Vanzelfsprekend is Daniels profetie aangaande de komst van de Messias enigzins confronterend voor de Joodse religie. In de Talmoedische Wet wordt dan ook, alsof het een pauselijk bevel betreft, een rabbijnse vloek uitgesproken over een ieder die de tijd van Daniel 9 vers 24 t/m 27 berekent -

`Moge de botten van de handen en de botten van de vingers verrotten en uiteenvallen van hem die de bladzijden van het boek van Daniel omslaat, om de tijd van Daniel 9 vers 24 t/m 27 uit te vinden, en moge zijn gedachtenis voor eeuwig wegrotten van het aangezicht der aarde.` (Talmoedische Wet, p. 978, Sectie 2, Regel 28)

Profetie bleek een praktische handleiding, en de reformatie ging haar bestuderen. De aflaten verkopende roomse kerk werd aangezien voor wat zij was.

"De kerk was totaal misvormd en moest ge-re-formeerd worden. Waar Christus Heerser en Verlosser had moeten zijn, had het pausdom Hem vervangen door een dynastie van godlasterlijke troonpretendenten! Daarbij stond deze 'vader', een geveinsd priester, tussen de mens en zijn Maker, waarbij hij de weg naar het eeuwige leven afsloot. Daar waar het licht van Gods liefde op de mens zou moeten schijnen, werpt hij zijn dodelijke schaduw. Hij beweert de sleutels tot hemel en hel te bezitten, en terwijl hij "ketters" vernietigt, kan men alleen door hem tot de troon van genade komen, voor zover hij dat toestaat. Christus wordt verduisterd, het Heil ontstolen, de pauselijke priester vervangt de Redder van zondaars, het 'mysterie van ongerechtigheid' vervangt het 'mysterie van godzaligheid, de trotse paus van Rome voor de heilige Prins der Vrede, vergif voor voedsel, en satan zelf wordt de kerk van Jezus Christus aangesmeerd als haar Hoofd en Echtgenoot! Wat een vervloekt systeem,  een bijna onvoorstelbare put van kwaad! Het weerhoudt de stroom van hemels water in de wildernis, en verandert de stromen van leven in stilstaand, verrot bloed! Het stopt het schijnsel van hemels heilig licht, de verlichtende invloed van evangelische waarheid, en stort de wereld in treurnis en duisternis zo dik dat het gevoeld wordt. Het weerhoudt de Hand van goddelijke genade en vergiffenis en vervangt hem door de besmeurende aanraking van priesterlijke vingers, bevlekt en besmet met lust, schijnheiligheid en leugen! Het verandert genade, die zoete en heilige geheimenis, geestelijk, gewijd, niet van deze aarde, vrij, oh hoe vrij, en hoe goddelijk, want het is de invloed van de Geest!, het verandert dit in een mystieke gruwel, een ondraaglijk mengsel, een iets gemanipuleerd door de vingers van hypocrieten, bediend, zoals men zegt, door sacramenten, zelf bedachte sacramenten en beleid. 7 sacramenten, voorwaar! Een iets, doorgegeven ook aan een generatie van gemaakte pastoren van Jezus Christus en hun bemiddelaars, en door hen uitgedeeld aan een stervende wereld voor geldelijke overwegingen. Blozen zij niet zulke verfoeilijke oplichterijen te vereeuwigen? Heeft het menselijk belang voor de eeuwigheid in hun ogen geen waarde? Wordt de genade Gods omgezet in een of andere walgelijke valuta, zodat het in de zakkken van priesters kan verdwijnen om door hen in omloop gebracht te worden als door schurken en landlopers gejat geld? Is hun geweten dood in hun binnenste? Dood? Het is zo goed als dood, "als met een brandijzer toegeschroeid" tot het het gevoel van goed en kwaad verloren heeft en niet meer de schande kan voelen van een leer en wandel die zelfs de mannen van Gomorra van schaamte zou doen blozen! Een systeem dat de Waarheid bespot, het geweten verhardt, de geest tot slaaf maakt, het hart bederft, dat de bijbel begraaft, de bediening prostitueert, de sacramenten ontheiligt, de heiligen vervolgt, de kudde van Christus verraadt en afslacht, en schandelijkheid bedrijft tegen alles dat heilig en Goddelijk is, - verdient en eist te worden ontmaskerd, verafschuwd, veroordeeld, vernietigd en uitgeroeid uit een gewonde wereld!

En God wekte de Reformatie op om dit werk van protest, ontmaskering, veroordeling en verlossing uit te voeren. Om de mens Zijn Woord terug te geven, en hun rechten, om de ogen der natien te openen, om ze op te richten en op hun eigen benen te staan als verantwoordelijk en vrij, om hun geest te bevrijden van de nachtmerrie van het duistere beklemmende angstgevoel en priesterlijke overheersing en tyrannie, om de orde en de voorrechten van de primitieve en pure religie weder op te richten; dat was het werk van de Reformatie dat God 3 eeuwen geleden in Europa verrichtte."

Bovenstaande schreef Henry Grattan Guinness aan het eind van de 19e eeuw. Het geeft weer hoe anders dan wij de christenen in de tijd van de reformatie en tot aan het midden van de 18e eeuw over het pausdom dachten. Guinness geeft in zijn boek "Romanism and the Reformation from the standpoint of prophecy ([1887])" een ernstige waarschuwing aan zijn tijdgenoten omdat hij ziet hoe alle met kostbaar bloed gekochte en bevochten verworvenheden en vrijheden zonder slag of stoot weggegeven worden aan het van zijn dodelijke wond genezende pausdom, dat als een dronkaard zonder geld het moment afwacht waarop hij zich wederom bezatten kan aan het bloed der heiligen.

 Maar hoe kwamen de reformanten er toch bij dat het pausdom de zetel van de antichrist was? Ze waren het lang niet altijd eens over onderwerpen van leer, maar volledig unaniem in hun identificatie van antichrist. Deze ene gemeenschappelijke vijand bond alle reformatorische stromingen samen. Luther, Tyndale, Melanchtin, Zwingli, Knox, Cranmer, Calvijn en vele anderen waren volkomen overtuigd van dit feit en niet weinigen van hen bekochten hun overtuiging met de dood! Voor hen was Rome het "Babylon" van Openbaring en de pauselijke 'opperpriester' de geprofeteerde 'mens der zonde'. Scheiding van de 'Kerk van Rome' en haar hogepriesterlijke hoofd was voor hen een heilige plicht. Zij riepen elke christen op het Apocalyptische bevel op te volgen, "Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt." Voor hen was afscheiding van Rome geen afscheiding van Cristus, maar van Antichrist.

 Wat is dit Latijnse afvallige christendom dat zich rooms noemt?

Er zijn 3 verschillende profetieen over de opkomst, het karakter, de daden en de ondergang van dit "Romanisme". De eerste vinden we in het boek Daniel, de tweede in de brieven van Paulus, en de derde in de brieven en de Openbaring van de hand van Johannes. Geen van deze drie is apart van de anderen compleet. Alleen door de verschillende eigenschappen samen te voegen krijgen we een perfect beeld. Zoals we van 1 evangelie geen compleet beeld van het leven van Christus kunnen krijgen, maar rekening moeten houden met wat er in de andere 3 geschreven wordt om een compleet beeld te krijgen, zo kunnen we van 1 profetie aangaande dit Romanisme geen duidelijk beeld krijgen als we de andere 2 niet in onze overweging mee nemen. Sommige eigenschappen van dit systeem worden in alle 3 de profetieen gegeven, zoals de dood en opstanding van Christus in alle 4 de Evangelieen worden beschreven. Adere eigenschappen worden in 2, en andere slechts in 1 van de profetieen genoemd. Zoals we mogen verwachten van de profeet die opgeleid was tot staatsman en regent van Babylon, laat Daniel's gezicht de politieke wandel en het karakter van dit Romanisme zien. De apostel Paulus toont in zijn gezicht de kerkelijke wandel en karakter van deze macht, en Johannes' profetieen, zowel in Openbaring 13 en 17, tonen een combinatie van deze 2; de wederzijdse relatie van de Latijnse kerk en de Roomse staat. Hij gebruikt samengestelde figuren waarvan een kant het politieke aspect van het Romanisme als tijdelijke, voorbijgaande regering voorstelt, en de andere kant het religieuze, kerkelijke systeem.

 Allereerst bekijken we Daniel's politieke gezicht met zijn voorzegging van de grootse macht der duisternis die opkomt in het 4e rijk, zoals beschreven in hoofdstuk 7 van zijn boek.

3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden. 4 Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen; ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven, en op de voeten gesteld, als een mens, en aan hetzelve werd eens mensen hart gegeven. 5 Daarna, ziet, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde, en het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden; en men zeide aldus tot hetzelve: Sta op, eet veel vlees. 6 Daarna zag ik, en ziet, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugels eens vogels op zijn rug; ook had hetzelve dier vier hoofden, en aan hetzelve werd de heerschappij gegeven. 7 Daarna zag ik in de nachtgezichten, en ziet, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk, en zeer sterk; en het had grote ijzeren tanden, het at, en verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten; en het was verscheiden van al de dieren, die voor hetzelve geweest waren; en het had tien hoornen. 8 Ik nam acht op de hoornen, en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelve, en drie uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor denzelven; en ziet, in dienzelven hoorn waren ogen als mensenogen, en een mond, grote dingen sprekende. 9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. 10 Een vurige rivier vloeide, en ging van voor Hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. 11 Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak; ik zag toe, totdat het dier gedood, en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. 12 Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonde toe. 13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. 14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. 15 Mij Daniël werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. 16 Ik naderde tot een dergenen, die daar stonden, en verzocht van hem de zekerheid over dit alles; en hij zeide ze mij, en gaf mij de uitlegging dezer zaken te kennen. 17 Deze grote dieren, die vier zijn, zijn vier koningen, die uit de aarde opstaan zullen. 18 Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. 19 Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, hetwelk verscheiden was van al de andere, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren, en zijn klauwen van koper; het at, het verbrijzelde, en vertrad het overige met zijn voeten. 20 En aangaande de tien hoornen die op zijn hoofd waren, en den anderen, die opkwam, en voor denwelken drie afgevallen waren, namelijk dien hoorn, die ogen had, en een mond, die grote dingen sprak, en wiens aanzien groter was, dan van zijn metgezellen. 21 Ik had gezien, dat diezelve hoorn krijg voerde tegen de heiligen, en dat hij die overmocht, 22 Totdat de Oude van dagen kwam, en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen, en dat de bestemde tijd kwam, at de heiligen het Rijk bezaten. 23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen. 24 Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan, en een ander zal na hen opstaan; en dat zal verscheiden zijn van de vorigen, en het zal drie koningen vernederen. 25 En het zal woorden spreken tegen den Allerhoogsten, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd, en tijden, en een gedeelte eens tijds. 26 Daarna zal het gericht zitten, en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe. 27 Maar het rijk, en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden den volke der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen.

In deze verzen zien we het hele verhaal van het pausdom, haar toekomst en verleden en het oordeel Gods over haar morele karakter en morele leegte! Konden we maar in 3D voor uw ogen afspelen hoe dit verschrikkelijke, gruwelijke en zeer sterke 4e wilde beest, met zijn koperen klauwen en ijzeren tanden, zijn briezende en woeste karakter, met zijn 10 hoornen en de vreemde, op een hoofd lijkende 'kleine hoorn' die kan zien en spreken en de Almachtige belasteren, om dan uiteindelijk de vernietiging van dit beest te tonen. Zie hoe het beest zijn vijanden verscheurt en verbrijzelt, hun botten versplintert, hun vlees verteert, om dan moedwillig met zijn koperen klauwen wat hij niet kan opvreten vertrapt en plat stampt.

Gelukkig hoeven we niet te gissen naar de betekenis van dit monster; het symbool heeft en Goddelijke interpretatie: "Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn". Het staat buiten alle kijf dat dat Rome was, en daarover zijn alle geschiedkundigen het eens. Het eerste beest is het Babylonische rijk, het tweede het Medo-Perzische rijk, het derde het Griekse en het vierde het Romeinse rijk. Dit monster stelt Rome voor en haar bestaan als de opperste regerende macht na de val van het derde, Grieks - Macedonische beest. Het stelt daarom de geschiedenis van Rome voor van meer dan de afgelopen 2100 jaar tot een tijd die nog in de toekomst ligt. Want het beest verwoest en heerst en zijn karakteristieke kleine hoorn lastert God en roemt zichzelf totdat

  Daniel7

het aan zijn einde komt en "de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ..."

Belangrijk is dat we 1 historisch feit begrijpen: De heerschappij van Rome heeft sinds haar begin nooit opgehouden te bestaan, op een korte periode na tijdens de Gothische invasie. Haar karakter is veranderd, maar zij is gebleven. Rome regeerde de wereld tijdens de eerste komst van Christus, en regeert nog over honderden miljoenen mensen, en zij zal dat blijven doen tot de wederkomst van Christus. Deze profetie maakt duidelijk dat de heerschappij van Rome niet vernietigd zal worden tot des mensen Zoon de heerschappij over de aarde op zich nemen zal.

De heerschappij van Rome heeft niet opgehouden te bestaan! Het was een wereldse macht gedurende haar eerste 5 tot 6 eeuwen, en een kerkelijke, afvallige christelijke macht voor de 12 a 13 eeuwen daarna. Daar tussen in leek het alsof de grootse stad een fatale dreun gekregen had van haar Gothische overwinnaars, maar de roomse heerschappij herleefde in een nieuwe vorm en was onder de pausen van de 13e eeuw even reeel als onder de ceasars van de 1e eeuw. Het was zo onderdrukkend, wreed en bloedig onder paus Innocent III als onder Nero en Domitian. Diocletian weerstond het Evangelie en vernietigde de heiligen niet minder dan de Inquisitie dat deed in pauselijke tijden. Rome bleef wat zij was, zowel in moraal als in locatie. Ze wordt vertegenwoordigd door dit ene vreselijke beest en de hoorns. Het heidense Rome, en het pauselijke Rome, het oude rijk en het moderne pontificaat, het een het rijk der Ceasars, het andere het roomse pausdom!

Veel detail zien we nog niet in het 2500 jaar oude gezicht van Daniel. Het toont twee onderdelen van roomse geschiedenis: het onverdeelde militaire rijk, en het gemenebest van pauselijk 'christendom' , de een zo Latijns in karakter als de ander. En het toont het einde van Rome bij de Wederkomst van Christus! Toch zien we duidelijk de morele en religieuze eigenschappen vn de macht die vanuit Rome heerst in het tweede deel van de geschiedenis, de macht gesymboliseerd door de trotse, intelligente, godlasterlijke, op een hoofd gelijkende 'kleine hoorn' van het roomse beest. Hieraan wordt het grootste deel van het gezicht gewijd, en laten we de punten bekijken en zien of dit profetische symbool en hieroglyph daadwerkelijk het roomse pausdom uit wil beelden.

1: Haar plaats:Binnen de grenzen van het 4e rijk.

2: De tijd van haar begin: Kort na de verdeling van het Romeinse rijk in 10 koninkrijken.

3: Haar aard: Anders dan de andere koninkrijken, hoewel in bepaalde aspecten gelijkend. Het is een hoorn, maar met ogen en een mond. Het is een koninkrijk, een monarchie als de anderen, maar haar koningen zouden opzichters, of bisschoppen en profeten zijn.

4: Haar morele karakter: Snoevend en godslasterlijk, grote dingen sprekende tegen de Allerhoogste.

5: Haar wetteloosheid: Het zou zich de authoriteit aanmeten tijden en wet te kunnen veranderen.

6: Haar tegenstand tegen de heiligen: Het is een vervolgende macht, en wel voor een lange tijd, en het zal de heiligen van de allerhoogste ten gronde richten, die voor een tijd in haar hand gegeven zullen worden.

7: Haar duur: Tijd, tijden en een halve tijd, ofwel 1.260 jaar.

8: Haar ondergang: Zij zal haar heerschappij verliezen voor zelf vernietigd te worden: "... men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgende en verdoende, tot het einde toe."

 1: Dat het pausdom Rooms is staat buiten kijf. Haar zetel is de stad van de 7 heuvelen, haar taal het Latijn van de Ceasars, haar kerk is de kerk van Rome, de enige kerk die naar een stad vernoemd is. Het pausdom voldoet aan de 1e voorwaarde.

2:

 

 

7: Een "hoorn" in de bijbel symboliseert politieke status, politieke macht. Het pausdom kreeg deze macht in het jaar 538 toen Vigilius de pauselijke troon beklom onder de militaire bescherming van Belisarius. In dit jaar werd het door keizer Justinianus uitgevaardigde decreet wettelijk erkend. Dit decreet maakte de bisschop van Rome hoofd over alle kerken; hij bepaalde de leer en kreeg officieel de macht 'ketters' te corrigeren!

Als we vanfaf dit moment het 'jaar voor een dag'-principe op de profetie hanteren, zouden we mogen verwachten dat er 1.260 jaar later een einde komt aan deze macht. Is er iets gebeurd met het pausdom in het jaar 1798 of ergens rond die tijd? Heeft haar macht toen opgehouden te bestaan?

In 1798 werd in Rome een fransman vermoord, en dit gaf de Fransen een excuus om de stad te bezetten. Op 10 februari 1798 viel Berthier, een generaal van het leger van Napoleon Rome binnen. Hij schafte de pauselijke regering af en installeerde een seculiere regering! De oude paus zelf werd in ballingschap afgevoerd naar Valence. Afgelopen was het met het pausdom! Dood! (Later, wanneer we de gezichten van Johannes bespreken, zullen we zien dat het pausdom herstelt van deze schijnbaar dodelijke wond.)

Zoals u ziet is dit niet af op 14/9/2010. Meer volgt spoedig. 

Reactie / Vraag
Vul de velden in en klik 'Submit'

II. The Reformation was a return to primitive non-apostate Christianity accomplished three cen turies ago.

III. Prophecy is the mirror of the future.

Verder met ID Antichrist...

 

 

Next

 

 

Free Web Hosting